کایار هوم
سابقه آموزشی و اجرایی مدیریت

قسمتی از سوابق آموزشی و اجرایی خانم زمانی، مدیریت آموزشگاه خیاطی تعاون به شرح زیر میباشد.

- همکاری با اتحادیه صنف خیاطان تهران از سال 1375 و ادامه آن تا کنون.

- همکاری با سازمان آموزش و فنی و حرفه ای کشور در زمینه ارزشیابی مواد آزمون.

-همکاری با دانشکده فنی و حرفه ای دختران شریعتی از سال 1379.

- همکاری با اعضای هیئت مدیره کانون صنفی استان گیلان و البرز با هدف آموزش هماهنگ مربیان آموزگاه آزاد فنی و حرفه ای رشته خیاطی استان گیلان و البرز ( با روش مولر از مبتدی تا لباس عروس) به مدت 2 سال.

- همکاری با برنامه به خانه برمیگردیم (شبکه 5) در رشته خیاطی ( برش، الگو و دوخت) به روش مولر.

- همکاری با دانشکده فنی و حرفه ای دختران شریعتی از سال 1379.

- همکاری با تئاتر شهر در زمینه دوخت لباس.

- همکاری با سازمان پژوهش برای بررسی کتابهای درسی آموزش و پرورش

- همکاری با آموزش پرورش کشور برای آموزش به مربیان خیاطی تهران.

- اخذ مجوز تاسیس آموزشگاه خیاطی در رشته طراحی و دوخت سال از سال 1376

- همکاری با تعاونی تولید کنندگان پوشاک از سال 1376 و مدرس آموزشکده عالی برش از سال 1380.

- انتخاب به عنوان استاد نمونه در چندین سال

- دریافت لوح تقدیر از مدیر مراکز فرهنگی هنری مناطق 2 و 5.

- اجرای برنامه در زمینه طراحی لباس ( متناسب با اندام و چهره) در شبکه جام جم .

- دارا بودن مسئولیت برش در دو کارگاه تولیدی با تولید انبوه.